INSPIRES Sp. z o.o wraz z STOWARZYSZENIEM: „EDUKACJA I ROZWÓJ”, ANTRANS Piekacz Piotr prowadzący Szkołę Języka Angielskiego „Angielski Na Herbach” i STOWARZYSZENIEM „PRZYJACIÓŁ GMINY GÓRNO” realizują projekt „Język to podstawa !” w ramach Osi Priorytetowej, 8.4 „Kształcenie ustawiczne osób dorosłych” Poddziałanie RPSW.08.04.03 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT (projekty konkursowe) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.2022r. -12.2022r.

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji językowych z języka angielskiego u min. 85% ze 120 osób (84 K, 36M) w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (wyksztalcenie do ISCED 3 włącznie), pracujących, uczących się lub zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenach ZIT KOF woj. świętokrzyskiego,  na terenie gmin: powiatu Kieleckiego – Gmina Zagnańsk, Gmina Strawczyn, Gmina Sitkówka-Nowiny, Gmina Piekoszów, Gmina Morawica, Gmina Miedziana Góra, Gmina Masłów, Gmina Górno, Daleszyce, Gmina Chmielnik, Gmina Chęciny, Powiatu Kielce, Gmina Kielce.

w tym:

  • 24 osoby (17 K i 7 M) z niepełnosprawnościami;
  • 18 osób (13 K i 5M) powyżej 50 r.ż.

które wykazują największą lukę kompetencyjną w zakresie języka angielskiego i które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji z obszaru języków obcych poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego prowadzących do nabycia kompetencji na pełnym poziomie biegłości językowej A wg skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu TELC English A1 i A2.

Obszar realizacji projektu obejmuje tereny ZIT KOF woj. świętokrzyskiego w tym  powiat:

  • Kielecki – Gmina Zagnańsk, Gmina Strawczyn, Gmina Sitkówka-Nowiny, Gmina Piekoszów, Gmina Morawica, Gmina Miedziana Góra, Gmina Masłów, Gmina Górno, Daleszyce, Gmina Chmielnik, Gmina Chęciny;
  • Kielce – Gmina Kielce.