Oferowane wsparcie

Uczestnikom projektu oferujemy wsparcie w postaci kursu języka angielskiego poziom A1 i poziom A2:
Kurs języka angielskiego – poziom A1 – zakres wsparcia:

1. W ramach kursu angielskiego na poziomie A1 udział weźmie 120 osób,
2. Zakres czasowy kursu obejmuje 120 godzin /grupę.

3. Po ukończeniu kursu na poziomie A1, uczestnik/-czka nabędzie efekty uczenia się w zakresie:

  • Rozumienia i stosowania potocznych wyrażeń i bardzo prostych wypowiedzi dotyczących konkretnych potrzeb życia codziennego;
  • Formułowania pytań z zakresu życia prywatnego, dotyczących np: miejsca zamieszkania, ludzi, których zna i rzeczy;
  • Przedstawiania siebie i innych;
  • Prowadzenia prostej rozmowy pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

4. Na zakończenie kursu uczestnik Projektu przystąpi do egzaminu wewnętrznego, i po jego zdaniu otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu A1.
5. Po zakończeniu kursu, uczestnik/czka Projektu przystąpi do obowiązkowego egzaminu zewnętrznego, którego celem jest zdobycie kompetencji językowych na poziomie A1.
6. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach – wymagana frekwencja na zajęciach min. na poziomie 80% czasu zajęć.

7. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Kurs języka angielskiego – poziom A2 – zakres wsparcia

1. W ramach kursu angielskiego na poziomie A2 udział 120 osób, z czego 84 osób weźmie udział w szkoleniach organizowanych przez Lidera Projektu, zaś 36 osoby w szkoleniach organizowanych przez Partnera Projektu. Warunkiem udziału w kursie na poziomie A2 jest posiadanie kompetencji językowych na poziomie A1 języka angielskiego potwierdzonych certyfikatem.
2. Zakres czasowy kursu obejmuje 120 godzin /grupę.
3. Po ukończeniu kursu na poziome A2, uczestnik/-czka nabędzie efekty uczenia się w zakresie:

  • Rozumienia wypowiedzi i często używanych wyrażeń w zakresie tematów związanych z życiem codziennym
  • Porozumiewania się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
  • Opisywania pochodzenia i otoczenia, w którym żyje, a także poruszania spraw związanych z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

4. Na zakończenie kursu uczestnik Projektu przystąpi do egzaminu wewnętrznego, i po jego zdaniu otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu A2
5. Po zakończeniu kursu, uczestnik/czka Projektu przystąpi do obowiązkowego egzaminu zewnętrznego, którego celem jest zdobycie kompetencji językowych na poziomie A2.
6. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach – wymagana frekwencja na zajęciach min. na poziomie 80% czasu zajęć.
7. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.