Rekrutacja

1. Rekrutacja Kandydatów/tek prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w dostępie do oferowanych w ramach Projektu form wsparcia. Działania rekrutacyjne wsparte będą kampanią promocyjno-informacyjną.
2. Rekrutacja uczestników/uczestniczek prowadzona będzie w trybie otwartym na terenie gmin: powiatu Kieleckiego – Gmina Zagnańsk, Gmina Strawczyn, Gmina Sitkówka-Nowiny, Gmina Piekoszów, Gmina Morawica, Gmina Miedziana Góra, Gmina Masłów, Gmina Górno, Daleszyce, Gmina Chmielnik, Gmina Chęciny, Powiatu Kielce, Gmina Kielce.
3. Rekrutacja Projektu będzie realizowana od początku realizacji projektu, tj. od 01.01.2022 r. do momentu zrekrutowania pełnej liczby uczestników/ uczestniczek. W sytuacji zbyt dużej liczby chętnych utworzona zostanie lista rezerwowa.
4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

I. I etap
a) złożenie, osobiście w Biurze Projektu lub za pośrednictwem poczty lub kuriera, mobilnie ( w celu umożliwienia udziału w projekcie osób o różnym stopniu niepełnosprawności, jeśli wystąpią problemy z komunikacją) podpisanego Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami:

  • orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy;
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP;
  • zaświadczenie z ZUS o nie odprowadzaniu składek z tytułów zarobkowych, w okresie minimum ostatniego miesiąca, poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu – dotyczy osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy – dotyczy osób pracujących.

b) weryfikacja formalna pod kątem spełniania kryteriów kwalifikowalności oraz kompletności dokumentów – prowadzona na bieżąco przez Koordynatora Projektu;
c) ocena motywacji dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie informacji z formularza zgłoszeniowego. Pod uwagę będą brane następujące aspekty: przyczyna zgłoszenia się do projektu i potrzeba uczestnictwa w projekcie (0 – 20 pkt.);
d) weryfikacja strategiczna pod kątem spełnienia kryteriów punktowanych

II. II ETAP
a) test wiedzy – weryfikuje poziom kompetencji językowych każdego kandydata do projektu. Wyniki testu wiedzy pozwolą na zapewnienie uczestnikom ostatecznego kształtu wsparcia. Na podstawie wyników testu, formułowane będą grupy szkoleniowe o podobnym poziomie kompetencji;
b) utworzenie listy rankingowej oraz listy rezerwowej osób zakwalifikowanych;
c) poinformowanie Kandydata/tki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie;
d) utworzenie i opublikowanie ostatecznej listy Uczestników Projektu;
e) podpisanie Umowy szkoleniowej z wymaganymi załącznikami.

5. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
a) dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu oraz na podstronie internetowej Projektu;
b) dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu lub przesłać pocztą na adres Biura Projektu lub mobilnie ;
c) w przypadku stwierdzenia przez pracownika Biura Projektu braków formalnych w złożonych dokumentach zgłoszeniowych, Kandydat/ka może uzupełnić braki w ciągu 5 dni roboczych,
d) zaświadczenia potwierdzające kwalifikowalność Kandydata/tki składane w formie załączników do Formularza zgłoszeniowego,
e) w przypadku braku możliwości zweryfikowania spełniania kryteriów kwalifikowalności na podstawie dostarczonych dokumentów Kandydat/ka zostanie zobowiązany do dostarczenia dodatkowych zaświadczeń lub oświadczeń

6. Przyjmowane będą wyłącznie poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwych formularzach, opatrzone odręcznym podpisem potencjalnego uczestnika Projektu.
7. Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa osób, które spełniają wszystkie kryteria, lecz z braku miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Osoby z listy rezerwowej będą miały pierwszeństwo udziału w przypadku rezygnacji którejkolwiek z osób z listy podstawowej. Projektodawca poinformuje osoby z listy rezerwowej mailowo lub telefonicznie o takiej możliwości.
8. Zgłoszenia, które są niekompletne, nie podlegają procedurze kwalifikacyjnej.
9. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby niepełnosprawne, następnie kobiety.
10. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane pocztą, telefonicznie lub mailowo co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia.
11. Po otrzymaniu potwierdzenia dotyczącego zakwalifikowania do Projektu uczestnik wypełnia pozostałe dokumenty (w pierwszym dniu otrzymanego wsparcia):

  • umowę szkoleniową,
  • oświadczenia Uczestnika projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA